Obchodní podmínky

obchodní společnosti Marketingový parťák s.r.o., se sídlem Cesta brigádníků 683, IČ: 09867228, DIČ: CZ0986722 (neplátce DPH), společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, značka C 343462, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (dále jen „prodávající”), 

pro prodej služeb a zboží (dále jen “zboží”) prostřednictvím internetových stránek (dále jen „webová stránka“):

https://web4gastro.cz
https://web4restaurace.cz
https://marketingovy-partak.cz

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou  (dále jen „kupující“) na webové stránce prostřednictvím internetového obchodu, který se rozumí: internetový obchod (dále jen eshop“), poptávkový formulář nebo objednávkový formulář.
 2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 4. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.
 6. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Zboží

 1. Tímto bodem upřesňuje prodávající jím prodávané a poskytované zboží:

 KREDIT NA SLUŽBY

Kredit na objem poskytovaných služeb vyjádřený v čase.
Příklad: Kredit na 3 hodiny marketingové podpory.
Kupující kupuje kredit předem a tím si předplácí danou službu. 

PROJEKT

Cena za přesně definovaný soubor služeb a zboží.
Příklad: Audit internetových stránek.
Kupující kupuje projekt předem a následně mu je služba poskytnuta. 

WEB

Služba instalace, přizpůsobení a nastavení internetových stránek.
Příklad: Web4Gastro - webové stránky pro restaurace.
Kupující kupuje web předem a následně mu je web předán s patřičným rozsahem služeb.

SW

Rozšíření internetových systémů, jiných SW či samostatně funkční SW.
Příklad: Propojení eshopu Virtuemart s kurýrní službou Liftago.
Kupující kupuje SW v pevně dané formě a je mu poskytnuta technická podpora prodávajícího po dobu 12 (dvanáct) kalendářních měsíců.

III. Nákup prostřednictvím ESHOPU

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v eshopu, pokud to eshop dovoluje, může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní, ze kterého může kupující provádět objednávání zboží či služeb (dále jen „uživatelský účet“).
 2. Kupující může provádět objednávání zboží i služeb též bez registrace přímo v eshopu.
 3. Při registraci a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.
 4. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 5. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
 6. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 7. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 8. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 9. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
 11. Veškerá prezentace zboží umístěná na webové stránce prodávajícího je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 12. Eshop, poptávkový i objednávkový formulář obsahují informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
 13. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 14. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například e-mailem či telefonicky).
 15. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.
 16. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

PROCES UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář v eshopu na webové stránce prodávajícího. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku v eshopu), fakturačních a doručovacích údajích kupujícího,  včetně způsobu úhrady kupní ceny zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 2. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
 3. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“ případně “Koupit”.
 4. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 5. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy.
 6. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 9. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
 10. Zaslání, doručení, poskytnutí zboží prodávajícím následuje po okamžiku úhrady kupní ceny zboží v plné výši kupujícím.

IV. Nákup (vyjádření zájmu o koupi) prostřednictvím POPTÁVKOVÉHO FORMULÁŘE

 1. Pro objednání zboží vyplní kupující poptávkový formulář na webové stránce prodávajícího. Poptávkový formulář obsahuje zejména informace o: poptávaném zboží (objednávané zboží „označí“ kupující v poptávkovém formuláři na webové stránce), kontaktních údajích kupujícího (zejména jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo) a výši kupní ceny zboží (dále společně jen jako „poptávka“).
 2. Poptávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Poptat“ případně “Odeslat”.
 3. Údaje uvedené v poptávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 4. Odeslání poptávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje poptávané zboží, kupní cenu, kontaktní údaje kupujícího a je pro smluvní strany nezávazným návrhem kupní smlouvy.
 5. Podmínkou platnosti poptávky je vyplnění všech povinných údajů v poptávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 6. Přijetí poptávky dává prodávajícímu právo kontaktovat kupujícího na v poptávce uvedených kontaktních údajích a sjednat s ním veškeré podmínky kupní smlouvy, zejména ceny, rozsahu a objemu zboží ústně, e-mailem či jinou s kupujícím sjednanou formou.

V. Nákup prostřednictvím OBJEDNÁVKOVÉHO FORMULÁŘE

 1. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webové stránce prodávajícího. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží (objednávané zboží má buď vlastní objednávkový formulář nebo jej  kupující „označí“ v objednávkovém formuláři na webové stránce), kupní ceně, fakturačních a kontaktních údajích kupujícího a způsobu úhrady kupní ceny zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 2. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“ případně “Odeslat”.
 3. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 4. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje poptávané zboží, kupní cenu, fakturační a kontaktní údaje kupujícího, způsob úhrady kupní ceny a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy.
 5. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil
 6. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“)..
 7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 8. Zaslání, doručení, poskytnutí zboží prodávajícím následuje po okamžiku úhrady kupní ceny zboží v plné výši kupujícím.

VI. Cena zboží a Platební podmínky

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: bezhotovostně převodem v Kč na účet prodávajícího č. 1402343000/2700; v případě EUR plateb na účet č. 1402343019/2700. Oba účty jsou vedené u společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“); bezhotovostně prostřednictvím platební brány ComGate, která umožňuje mimo jiné i platby platebními kartami.
 2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. PROCES UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, který je uveden na potvrzení objednávky z eshopu nebo objednávkového formuláře.
 4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 7. Prodávající vystavuje na základě uhrazení kupní ceny kupujícímu daňový doklad – fakturu a zasílá ji v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 8. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy: o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího, o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, o dodávce novin, periodik nebo časopisů, o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
 3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě na e-mail prodávajícího: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 4. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. XI. těchto obchodních podmínek.
 5. Prodávající prohlašuje, že neprodává žádné fyzické/hmotné zboží takového charakteru, které by v případě vady či kazu bylo možno reklamovat či vracet. Zbožím je na straně prodávajícího digitální produkt či software - viz článek II. Zboží těchto obchodních podmínek.
 6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 7. Po převzetí, vyčerpání, použití či využití služeb včetně konzultace nebo školení (do školení spadají i označení jako seminář, workshop, kurz, konference, apod.) je cena za službu nevratná z důvodu nevratného duševního vlastnictví / zkušeností nebo know-how.
 8. Vrácení peněz je možné pouze v případech: Zrušení účasti na veřejném školení, více jak 14 dnů před konáním akce – 100% vrácení ceny. Zrušení účasti z jakýchkoli důvodů, 7-14 dnů před konáním akce – 50% vrácení ceny. Zrušení účasti z jakýchkoli důvodů, méně jak 7 dnů před konáním akce – částka se nevrací.

VIII. Přeprava a dodání zboží

 1. Zboží je pro svou povahu dodáváno elektronickou formou na e-mail kupujícího evedený v objednávce.
 2. O termínu dodání zboží je kupující vždy informován 1 den předem na svůj e-mail, který uvedl v objednávce.

IX. Práva z Vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.
 3. K zakoupenému zboží získává kupující od prodávajícího ve vztahu k charakteru povahy zboží 12 (dvanáct) kalendářních měsíců technické podpory.
 4. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

X. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

XI. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, fakturační adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.
 4. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
 5. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 6. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 7. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
 8. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.
 9. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 10. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 11. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 12. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.
 13. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 14. Podmínkám ochrany osobních údajů je věnována samostatná část na konci tohoto dokumentu.

XII. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.
 3. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XIII. Doručování

 1. Korespondenci a oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající se odstoupení od kupní smlouvy, může být odesláno elektronickou formou na e-mail prodávajícího: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou na adresu sídla prodávajícího.
 2. V případě závažných zpráv, zejména týkajících se odstoupení od kupní smlouvy, se má za termín doručení - 5-tý (pátý) den ode dne odeslání takové zprávy druhé straně. 

XIV. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 3. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Marketingový parťák s.r.o., Štefan Novák, Cesta brigádníků 683, 278 01  Kralupy nad Vltavou, adresa elektronické pošty Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  telefon +420 775579727.

V Kralupech nad Vltavou, dne 01. dubna 2020.

 


 

GDPR

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Marketingový parťák s.r.o., se sídlem Cesta brigádníků 683, IČ: 09867228, DIČ: CZ0986722 (neplátce DPH), společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, značka C 343462, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou adresa: Marketingový parťák s.r.o., Štefan Novák, Cesta brigádníků 683, 278 01 Kralupy nad Vltavou, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. telefon: +420775579727

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě registrace na webových stránkách https://marketingovy-partak.cz, https://web4restaurace.czhttps://web4gastro.cz . Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • zajišťující služby provozování webu a další služby, které s provozováním webu souvisí,
 • zajišťující marketingové služby, 
 • Google Analytics – webové stránky používají Google Analytics, webovou analytickou službu Google Inc. („Google“). Google Analytics používá soubory cookie, které umožňují analýzu Vašeho používání našich webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o Vašem používání našich internetových stránek jsou zpravidla přeneseny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Google bude naším jménem využívat tyto informace pro vyhodnocení Vašeho používání našich webových stránek, pro vytváření zpráv o aktivitách na webových stránkách a pro poskytování služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. Vaše IP adresa poskytnutá Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude spojována s jinými údaji společnosti Google. Ukládání souborů cookie můžete zakázat pomocí příslušného softwarového nastavení Vašeho prohlížeče (viz výše). Shromažďování a zpracování dat generovaných souborem cookie o Vašem užívání našich webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google můžete zabránit také tak, že si pod níže uvedeným odkazem stáhnete a do svého prohlížeče nainstalujete patřičný plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en Další informace naleznete na https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs (všeobecné informace o Google Analytics a ochraně dat)

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeným připojením. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Toto prohlášení je platné od 01. dubna 2020.